Pravidla Závodu tří vrchů

 1. Závodníci

  1. Závodí se ve dvojicích.

  2. Minimální věk je 15. let.

  3. Maximální věk není stanoven.

  4. Minimálně jeden člen dvojice musí být starší 18. let.

 2. Vybavení závodníků.

  1. Veškeré vybavení potřebné při závodě si dvojice nese sama.

  2. Jakákoli plánovaná pomoc třetí osobou je přísně zakázána.

  3. Každá dvojice musí být vybavena minimálně jedním chytrým mobilním telefonem s datovým připojením a nainstalovanou aplikací Z3V. To slouží ke sledování pohybu závodníků po trati a záznamu výsledků ze stanovišť. Service team (ST) a závodníci musí mít možnost se spolu kdykoliv telefonicky spojit. Požadavky na telefon: systém Android 4.0 Ice Cream Sandwich, kapacita baterie 1300mAh, GPS modul

  4. Je zakázáno aktivně používat různé naváděcí systémy jak ty dnes funkční: GPS, tak ty výhledové GLONASS [ГЛОНАСС], GALILEO nebo případné další. Povolena je pouze busola a mapa. Tyto naváděcí systémy lze používat pouze pasivně pro záznam trati apod. Přístroje pro pasivní použití je třeba nahlásit před startem závodu.

  5. Závodníci vyrážejí na trať s vlastní mapou. Na každém stanovišti je závodníkům k dispozici mapa s vyznačeným následujícím stanovištěm a stručný popis jeho polohy.

  6. Závodní dvojice musí být vybavena lékárničkou pro poskytnutí první pomoci!

  7. Každý závodník bude vybaven bezpečnostními reflexními, případně světelnými (Blikačka), prvky. Při účasti v dopravním provozu musí být jasně viditelný ze všech stran!

 3. Pohyb po trati.

  1. Závodníci se pohybují od stanoviště ke stanovišti. Trasu mezi nimi si závodníci volí sami.

  2. Závodníci se smí pohybovat pouze pomocí svých končetin. Jakékoli podpůrné mechanizmy nebo prostředky jsou zakázány. (hole a sněžnice jsou povoleny)

  3. Závodníků je zakázán vstup do prostor určených pořadatelem.

  4. Všichni účastníci jsou povinni plně respektovat zákony nebo vyhlášky vydané příslušnými správními orgány. Především pravidla pohybu po NP či CHKO, soukromém pozemku apod.

  5. Každá dvojice, která ze závodu odstoupí, se musí vlastní pomocí dopravit zpět na základnu. ST dopravuje zpět na základnu pouze zraněné závodníky.

 4. Stanoviště.

  1. Pozice jednotlivých stanovišť jsou tajné. Po splnění úkolu na stanovišti je dvojici odhalena pozice stanoviště dalšího.

  2. Na stanovištích se plní zadaný úkol. Úkol je nedílnou součástí závodu. Pokud některý člen dvojice odmítne zadaný úkol plnit, bude dvojici za něj přičtena maximální možná penalizace a dalších 60 trestných minut.

  3. Na stanovištích jsou závodníci povinni plně respektovat pokyny členů ST.

  4. Závodníci musí dodržovat základní pravidla bezpečnosti. Pokud to plnění úkolu vyžaduje, jsou povinni použít veškeré dostupné ochranné pomůcky.

  5. Každé stanoviště má předem dán čas, kdy bude uzavřeno. Závodníci, jež nestihnou do tohoto času na stanoviště dorazit, v závodu končí!

 5. Hodnocení.

  1. Vítězem závodu se stává dvojice, která projde všechna stanoviště a po odečtení (přičtení) bonifikací (penalizací) za plnění úkolů na stanovištích, dosáhla nejlepšího času. Pokud dojde k rovnosti časů, rozhoduje čistý čas na trati. Pokud i ten je stejný o pořadí rozhodne dodatečný úkol určený užším vedením ST.

  2. Jak se jednotlivá stanoviště budou hodnotit je čistě v kompetenci ST.

  3. Proti konečným výsledkům se lze do 24 hodin po zveřejnění odvolat. Při odvolání je nutné složit kauci 100Kč, která při uznání odvolání bude vrácena. Užší vedení ST je povinno do 24 hodin od podání odvolání zveřejnit rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

 6. Service team (ST).

  1. ST zabezpečuje bezproblémový chod stanovišť a s tím související povinnosti.

  2. Členové ST jsou jasně označeni.

  3. Při plnění úkolu jsou členové ST povinni nechat dvojici plnit úkol libovolným způsobem pokud tím neohrožují sebe, jiné osoby či majetek.

  4. Pokud člen ST uzná, že dvojice není schopna dále pokračovat v závodě má možnost ji ze závodu odvolat.

  5. ST může z vážných důvodů stanoviště uzavřít. Pro dvojice které nestihly úkol na stanovišti splnit, bude lokalizováno následující stanoviště jiným způsobem, případně budou ze závodu odvoláni.


Tato pravidla jsou platná od 30. 8. 2017. Tímto datem se jakákoli předchozí pravidla stávají neplatná.
Za servis team Bíba, Kulda, Pedro, Lumec, Sid.